Building concept

Healthy Housing, Sustainability, Ecological Footprint and Energy Efficiency

The idea of sustainability and ecological design is to ensure that our actions and decisions today do not inhibit the opportunities of future generations.

The principal of communal housing and the sharing of common areas and services contribute to a great extend to achieve a more energy efficient building. For instance, a heat efficient central heating system, water recycling systems or solar panels would be far too expensive individually but can be paid for communally.

Our designs seek to minimize the negative impact of buildings and the ecological footprint on the environment by applying a conscious approach to energy and ecological conservation in the design of the built environment.

The consideration of the following aspects enhances our quality of life inside our homes and creates a healthier urban environment:

Healthy housing

1. For our homes we choose accessible and safe locations with good infrastructures and far from possible sources of contamination

- Conèixer, i si escau descartar, aquells entorns amb factors de risc ambientals que puguin significar un risc per a la salut: contaminació química, acústica, lumínica, camps electromagnètics, radiacions (gas radó), etc. En aquest sentit, cal garantir una distància de seguretat dels habitatges, amb les infraestructures que poden esdevenir una font de contaminació.

- Garantir la interconnexió dels edificis entre els diferents equipaments tenint en compte que han d estar ben comunicats i han de ser accessibles per a tothom, des del punt de vista de les diferents capacitats dels tipus de població: transport públic, a peu o en bicicleta.

- Garantir una senyalització adequada dels edificis, que permeti a qualsevol persona amb algun tipus de discapacitat poder-los localitzar fàcilment.

- Garantir l accés físic i visual a una zona verda o blava propera.

2. In the design phase, energy efficiency and passive elements such as solar cooling or heating are taken into account.

- Promovem sistemes constructius bioclimàtics i eficients.

- Tenim en compte la millor orientació per garantir la il·luminació natural i ventilació creuada.

- Preveiem el manteniment preventiu a l hora de dissenyar l edifici i lliurar el llibre de l edifici que ha d incorporar la planificació.

3. Energy auto-sufficiency in all aspects is a priority.
4. We design our buildings in a team of architects and future tenants.

La major incidència d emissió de CO2, quan es construeix un edifici, es produeix en els fonaments, l estructura i els tancaments, que d altra banda són els tres elements que en la major part de les rehabilitacions no es toquen; per tant, el fet d allargar la vida útil d’aquests grans elements disminueix les emissions de CO2 de l edifici.

5. Comfort and health come first.

- Dissenyem conjuntament amb les persones que han de fer ús de les seves instal·lacions o serveis, amb l’objectiu d’obtenir espais confortables i agradables. Fer les escales més visibles o accessibles que els ascensors per promoure l’activitat física, sense deixar de garantir-hi l’accessibilitat a qualsevol persona (diversitat funcional). - Garantim la visibilitat i seguretat de les zones d’accés i els recorreguts, sense oblidar els possibles espais verds que formin part de l edifici.

- Fomentem la participació ciutadana en el disseny dels espais col·laboratius, cosa que permet crear un sentiment de pertinença a la comunitat que, al seu torn, promou veritables xarxes i ajuda a fomentar el capital social.

- Preveiem un pla funcional que garanteix l’atenció a la diversitat de les persones, i que garanteixi la flexibilitat suficient per adaptar-lo als canvis en funció de noves necessitats.

- Integrem els coneixements en neurociències sobre com la percepció espacial afecta el cervell humà i la seva conducta.

6. Main power supply and waste installations are kept well away from living areas.

No es tracta només de posar èmfasi en la part d’eficiència energètica, sinó també en la salut, controlant el soroll, la humitat, la temperatura, la toxicitat dels materials i de l’aire, la ionització i l’adaptació al canvi climàtic:

- Utilitzem materials, productes, equips i sistemes constructius bioclimàtics, eficients i que no puguin ser font de problemes de salut i que garanteixin la qualitat de l ambient interior, evitant la introducció de factors de risc ambiental de naturalesa física, química i/o biològica.

- Ser molt exigents en el disseny i l’execució de les instal·lacions elèctriques, fomentant les bones pràctiques, amb l’objectiu de minimitzar els camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència.

- Aconseguim la qualitat lumínica desitjada per a les diferents activitats del dia seguint patrons cronobiològics.

- Escollim materials i sistemes constructius amb mínimes emissions d elements químics (COVs, COPs, fibres...).

- Promovem l’ús de materials més saludables per a les conduccions i dipòsits d’aigua de consum humà. En el moment de la rehabilitació, substituim els materials de construcció que estan prohibits per nocius, com ara el plom i el fibrociment.

- Promovem la instal·lació de tancaments que garanteixen l’aïllament enfront de la contaminació acústica en funció de les fonts de soroll de cada entorn: trànsit, obres públiques, mercats, zones d’oci,..., de manera que a l’interior de l’habitatge es respectin els nivells recomanats per l OMS per a les diferents activitats quotidianes dels usuaris (WHO, 1990-2000) (WHO/Europe, 2009).

- Promovem l’ús de materials segurs especialment per fer front als incendis.

- Promovem l’ús de materials dissipatius i instal·lacions elèctriques que permeten una adequada derivació a presa de terra, per evitar l’aparició de casos amb lipoatròfia semicircular.

7. Our houses are contaminant free, thermally controlled and well ventilated.

- Minimitzem les emissions d’alta freqüència de les telecomunicacions per evitar que l’exposició crònica acabi sensibilitzant l’organisme, fins a arribar a una pèrdua de tolerància.

- Fomentem l’ús d aigua de xarxa com a font de subministrament segura i controlada.

- Promovem sistemes de depuració centralitzats, en els casos necessaris.

8. Natural lighting is important in the creation of a comfortable and healthy living environment.

- Promovem la ventilació natural en la fase de disseny, sempre que sigui possible.

- Fem un control integral de la qualitat de l’aire, en sistemes mecànics de ventilació forçada, tenint en compte la suma de diversos elements: la composició de l’aire, la temperatura, la humitat i l’electroclima.

- Preveiem les fonts d’humitat en les seves diferents modalitats (condensació,capil·laritat, filtracions) per tal d evitar la presència de fongs i d altres agents biològics.

- Optimitzem i prioritzem la llum solar, en aquelles estances que més ho necessiten.

- Adequem la qualitat lumínica de la il·luminació artificial a les diferents activitats i hores del dia: prioritzem no només la quantitat de llum, sinó també la qualitat de la llum.

- Instal·lem una adequada il·luminació en les àrees comunes, pàrquings i punts d’accés als edificis per millorar-ne la seguretat.

9. Responsible building maintenance guarantees healthy homes.

Facilitem el llibre de l’edifici, incloent-hi el manual d’ús, manteniment, funcionament i formes de consum responsable.

Disposem d’un pla de manteniment general de les zones comunes, clavegueram, ascensors, incendis...

Formem i promovem a les persones sòcies i les sensibilitzem sobre:

La importància de l’aigua com a recurs escàs. Cal fomentar-ne l’estalvi mitjançant pautes de conducta diària, l’emmagatzematge, la reutilització i el reaprofitament pluvial.

La necessitat d’estalvi de l’energia. Fomentem la rehabilitació d’habitatges de baix rendiment energètic, l’ús racional de la calefacció, de l’aire condicionat, de la il·luminació i dels aparells electrodomèstics. Promovem l’elecció d aparells eficients (A+ o A).

L’impacte sobre la salut dels materials que es trien en l’acabat de mobiliari, pintures i tèxtil.

Prioritzem els de baixa emissió de COV, fibres i partícules.

La importància de la renovació de la dels habitatges. Proporcionem pautes de ventilació natural als usuaris sense que el consum energètic ressenti.

La importància d’una bona il·luminació natural i artificial. Promourem l’ús de lluminàries per millorar el consum i el confort lumínic, prioritzant la qualitat visual a cada moment del dia.

L’ús responsable dels productes químics. Prioritzar els de menor perillositat per al medi ambient i la salut (productes de neteja, ambientadors, insecticides...).

La contaminació elèctrica, magnètica i electromagnètica derivada de l ús dels diferents aparells domèstics. Proporcionem pautes d’ubicació i ús d’aquests aparells.

La necessitat que els ambients interiors siguin espais lliures de fum de tabac per protegir els fumadors passius.

Sustainability

Our homes are designed for the long haul. Materials are durable and can easily be re-used or recycled. Our designs think ahead. Will our families grow, shrink or stay stable? How are these changing needs going to affect the spatial zoning of our homes? How will our own health impact our needs in 10 or 20 years’ time? With these things in mind, we design buildings that meet our current needs but can adapt to our changing needs without us later incurring the cost of extensions or renovations.

Sustainable Materials

Choice of building materials can have ramifications far beyond our homes. Inappropriate use of materials in building means one thing: waste. All materials have an embodied energy, which is the energy used over their lifecycle, from processing of raw materials, to manufacturing through to product delivery. If we build our homes with poorly chosen materials, their embodied energy could diminish or cancel out the benefits of years of sustainable living.

Generally, the more processed a material, the higher its embodied energy. So we choose sustainably sourced timbers, recycled and locally sourced materials and low volatile organic compounds, paints and finishes. When building we keep material use to a minimum and if we are renovating, we re-use what we can from the pre-existing building.

Energy efficiency

Passively designed homes make the most of natural heating and cooling methods to keep its occupants comfortable year-round. Orientation, spatial zoning, thermal mass, ventilation, insulation, shading and glazing are the core components of passive design.

Renewable energy

Along with the idea of energy self-sufficiency comes the implementation of green and renewable energy. For instance, heating and water technologies can be run almost exclusively on geothermal and solar energy.

Electricity can be produced using photovoltaic panels and can be supplied to neighbouring buildings.

Water wisdom

Our water management is water wise. Rainwater is collected in tanks for irrigation and a wastewater treatment system cleanses sullage for toilet flushing.