Habitatge en propietat cooperatiu mixte

coHousing Barcelona ha creat una fórmula de règim de propietat cooperatiu mixte , en el qual les persones sòcies són propietàries dels seus habitatges i comparteixen el dret d'ús de les zones comunes i serveis que està en mans de la cooperativa, que es regeix sota l'Estatut que els mateixos socis i sòcies van redactar estipulant entre altres coses, un preu just de l'immoble. Posant-li fre a l'especulació

La cooperativa pot regular els preus, mitjançant normes incorporades en els estatuts.

Una vegada acabat de pagar el préstec, cadascun és propietari del seu habitatge, el local i els serveis seran comunitaris.

En el cas que alguna persona sòcia es vulgui marxar de la promoció, podrà fer-ho recuperant el 100% de la inversió que ha realitzat, més el IPC anual que correspongui. Aquest habitatge que quedarà disponible, es posarà a la disposició de les persones sòcies de coHounsing Barcelona que estiguin en la llista d'espera per accedir a la promoció.