Pilars fonamentals

A coHousing Barcelona ens regim per 5 pilars fonamentals dels nostres projectes:

1. Comunitat democràtica i participativa

On les persones sòcies tenen participació i també són part de les decisions que es prenen. Facilita al grup la seva capacitat d'associar-se i organitzar-se de tal manera que exerceixen una influència directa sobre les decisions. Les persones sòcies són particeps de la presa i execució de decisions, participen en el control de l'execució de cada idea, proposta, projecte, etc. Són particeps també en les aportacions i beneficis que es generin.

2. Habitatge saludable

Tenim en compte tots els aspectes necessaris perquè l'habitatge sigui sa i segur. Ubicació, elements propers que puguin ser causal de radiacions o sorolls no desitjats, materials adequats i poc contaminants, l'harmonització d'espais angles i formes, la cura de l'orientació, la llum, els colors. Creant d'aquesta manera un habitat adequat per al desenvolupament ple de les persones que ho habitin.

3. Edifici sostenible

Un ús eficient dels espais és bàsic per reduir costos i l’impacte energètic de la construcció. Per aconseguir-ho prioritzem una sèrie de factors fonamentals perquè el projecte sigui sostenible des dels seus inicis , materials, eficiència energètica, energia renovable i cicle d'aigua.

4. Autogestió

Intentem d'aquesta manera reduir els costos, evitant l'especulació, impulsant noves maneres de finançament.

5. Economia circular

Amb aquesta filosofia promovem un canvi estructural en el model de consum, on intentem que cada deixalla tingui un nou ús. Com per exemple aprofitar les aigües grises i pluvials pel rec i les cisternes dels lavabos. Aprofitar el reciclatge d'orgànics per fer compost per a l'hort de la comunitat. Posar a la disposició del barri intercanvio del que generem.