Política de privacitat

El Reglament  Europeu de Protecció de Dades obliga a que els responsables del tractament dels fitxers que recullen dades de caràcter personal facilitin la següent informació addicional a la recollida de les seves dades de caràcter personal. Els formularis de recollida de dades del portal contenen la informació bàsica sobre la recollida i tractament de les dades facilitades, i en aquest apartat es recull la informació addicional.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

coHousing Barcelona SCCL és la responsable del portal www.cohousingbarcelona.cat

coHousing Barcelona SCCLes va constituir mitjançant escriptura pública de data 1696 autoritzada pel notari de Barcelona María De Las Mercedes Martinez Parra i es troba inscrita al registre de de Cooperatives de Barcelona amb nº 14.762.

L’adreça postal de la cooperativa a la què els usuaris del portal es podran adreçar és la següent:

coHousing Barcelona SCCL

Ramón Turró 168 1a planta, 08005, Barcelona

CIF: F66860560

Adreça de correu electrònic de contacte: info@cohousingbcn.cat

Número de Telèfon de contacte: 93 011 44 47

¿Quines dades tractem?

Les dades personals que recollim per a les sol·licituds de contacte són les dades identificatives (nom i correu electrònic) i relatius a la petició (assumpte i missatge)

Les dades personals que recollim per a les peticions per fer-se soci/a són les dades identificatives (nom, cognoms, dni/NIE/Passaport, domicili postal i electrònic, telèfon i data de naixement). Tots aquests camps són obligatoris, i si no els facilita no es podrà cursar la sol·licitud.

Les dades personals que recollim per a les sol·licituds de newsletter és només el correu electrònic al qual vol que se li trameti la newsletter.

Les dades personals que proporcioni hauran de ser veritables, exactes i complertes i mantenir-se actualitzades. Les dades marcades amb un asterisc als formularis de recollida de dades són obligatòries, i implicarà que l’usuari ha estat informat i ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La manca d’aportació de dades obligatòries impedirà que es pugui gestionar correctament la seva sol·licitud.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?:

La finalitat de la recollida de les seves dades personals és la pròpia de cada formulari (demanar informació, fer-se soci, petició de la newsletter),  i si ha prestat el seu consentiment, per a enviar-li al correu electrònic facilitat la newsletter de la cooperativa.

¿fins quan conservarem les seves dades?

coHousing Barcelona SCCL conservarà les seves dades durant el període legalment establert per al compliment de les seves obligacions, o bé durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i tractament. En el cas de tramesa de la newsletter , fins que ens comuniqui que vol deixar de rebre-la.

¿quina és la base legal per al tractament de les dades?:

La base legal per al tractament de les dades en el cas de la tramesa de la newsletter és el consentiment que se li sol·licita. En el cas de les peticions de contacte i de fer-se soci, la seva pròpia petició.

 ¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No comunicarem les seves dades a tercers.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita dades personals?

Els usuaris del portal que ens facilitin dades de caràcter personal poden exercir qualsevol dels drets indicats a la normativa de protecció de dades personals i, en particular, els seus drets d’oposició, accés, rectificació, supressió de dades i dret a retirar el consentiment prestat:

Dret d’accés: dret a obtenir accés a les seves dades, si les estem tractant.

Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades.

Dret de rectificació: dret a que es corregeixin les seves dades si no són correctes o estan incomplertes.

Dret a la supressió: li permet sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades quan ho hi hagi una raó de pes en base a la qual les seguim utilitzant.

Dret a retirar el consentiment prestat: en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat. La retirada del consentiment no afectarà al tractament realitzat basat en el consentiment prèviament atorgat.

En determinades circumstàncies els interessats podran així mateix sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en quin cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de les reclamacions. La limitació del tractament de dades només es podrà sol·licitar:

  • Si l’interessat ha exercit els drets d’oposició o rectificació i la Fundació està en procés de determinar si procedeix atendre la seva sol·licitud.
  • Si el tractament és il·lícit, el que determinaria la supressió o esborrat de les dades, però l’interessat s’hi oposa.
  • Les dades ja no són necessàries però l’interessat sol·licita la seva limitació perquè les necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Els usuaris tenen també dret a la portabilitat de les seves dades, que possibilita rebre les dades proporcionades per l’interessat durant la utilització del portal en un format estructurat que permeti a l’interessat el seu emmagatzematge, així com la seva transmissió a un altre responsable del tractament.

L’exercici dels drets anteriors es podrà dur a terme adreçant-se per escrit, adjuntant una còpia del seu document d’identitat, al domicili social de coHousing Barcelona SCCL, carrer Ramón Turró número 168, CP 08005 o adreçant un correu electrònic a info@cohousingbcn.cat

Per últim, li informem que té dret a presentar una reclamació davant la “Agencia Española de Protección de Datos”, per a la tutela de qualsevol dels seus drets.