Proposta constructiva

Salut, sostenibilitat, petjada ecològica i eficiència energètica

El fet que les persones que han de viure a l’edifici formin part del procés de disseny permet que es prioritzi una millora de la sostenibilitat i l’eficiència energètica i, per tant, suposen confort i estalvi en el futur.

Es comparteixen espais que fan l’edifici més eficient. És comparteixen els serveis, com un sistema de calefacció centralitzat, o es pot invertir en sistemes que individualment no es podrien assumir, com el reciclatge de l’aigua o la instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d’altres.

En el moment de definir el tipus d’edifici que es vol construir o rehabilitar, el grup es pot plantejar una sèrie de criteris que permetin reduir l’impacte de la construcció. Alguns elements que tenim en compte són els següents:

Salut

1. Triem preferentment entorns segurs, allunyats de fonts de contaminació, ben comunicats i accessibles

- Conèixer, i si escau descartar, aquells entorns amb factors de risc ambientals que puguin significar un risc per a la salut: contaminació química, acústica, lumínica, camps electromagnètics, radiacions (gas radó), etc. En aquest sentit, cal garantir una distància de seguretat dels habitatges, amb les infraestructures que poden esdevenir una font de contaminació.

- Garantir la interconnexió dels edificis entre els diferents equipaments tenint en compte que han d estar ben comunicats i han de ser accessibles per a tothom, des del punt de vista de les diferents capacitats dels tipus de població: transport públic, a peu o en bicicleta.

- Garantir una senyalització adequada dels edificis, que permeti a qualsevol persona amb algun tipus de discapacitat poder-los localitzar fàcilment.

- Garantir l accés físic i visual a una zona verda o blava propera.

2. En la fase de disseny, tenim en compte els criteris passius, eficiència energètica, en segon lloc, tant en la nova construcció com en la rehabilitació, per evitar malbaratament de recursos

- Promovem sistemes constructius bioclimàtics i eficients.

- Tenim en compte la millor orientació per garantir la il·luminació natural i ventilació creuada.

- Preveiem el manteniment preventiu a l hora de dissenyar l edifici i lliurar el llibre de l edifici que ha d incorporar la planificació.

3. Promovem l’autosuficiència energètica des de tots els àmbits.
4. Prioritzem la rehabilitació i adaptació dels edificis existents enfront de l’obra nova.

La major incidència d emissió de CO2, quan es construeix un edifici, es produeix en els fonaments, l estructura i els tancaments, que d altra banda són els tres elements que en la major part de les rehabilitacions no es toquen; per tant, el fet d allargar la vida útil d’aquests grans elements disminueix les emissions de CO2 de l edifici.

5. Pensem l’edifici tenint en compte les persones que n’han de fer ús, dissenyant-lo conjuntament.

- Dissenyem conjuntament amb les persones que han de fer ús de les seves instal·lacions o serveis, amb l’objectiu d’obtenir espais confortables i agradables. Fer les escales més visibles o accessibles que els ascensors per promoure l’activitat física, sense deixar de garantir-hi l’accessibilitat a qualsevol persona (diversitat funcional). - Garantim la visibilitat i seguretat de les zones d’accés i els recorreguts, sense oblidar els possibles espais verds que formin part de l edifici.

- Fomentem la participació ciutadana en el disseny dels espais col·laboratius, cosa que permet crear un sentiment de pertinença a la comunitat que, al seu torn, promou veritables xarxes i ajuda a fomentar el capital social.

- Preveiem un pla funcional que garanteix l’atenció a la diversitat de les persones, i que garanteixi la flexibilitat suficient per adaptar-lo als canvis en funció de noves necessitats.

- Integrem els coneixements en neurociències sobre com la percepció espacial afecta el cervell humà i la seva conducta.

6. Promovem l’ús de materials i instal·lacions que aporten confort i no siguin factors de risc per a la salut dels usuaris.

No es tracta només de posar èmfasi en la part d’eficiència energètica, sinó també en la salut, controlant el soroll, la humitat, la temperatura, la toxicitat dels materials i de l’aire, la ionització i l’adaptació al canvi climàtic:

- Utilitzem materials, productes, equips i sistemes constructius bioclimàtics, eficients i que no puguin ser font de problemes de salut i que garanteixin la qualitat de l ambient interior, evitant la introducció de factors de risc ambiental de naturalesa física, química i/o biològica.

- Ser molt exigents en el disseny i l’execució de les instal·lacions elèctriques, fomentant les bones pràctiques, amb l’objectiu de minimitzar els camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència.

- Aconseguim la qualitat lumínica desitjada per a les diferents activitats del dia seguint patrons cronobiològics.

- Escollim materials i sistemes constructius amb mínimes emissions d elements químics (COVs, COPs, fibres...).

- Promovem l’ús de materials més saludables per a les conduccions i dipòsits d’aigua de consum humà. En el moment de la rehabilitació, substituim els materials de construcció que estan prohibits per nocius, com ara el plom i el fibrociment.

- Promovem la instal·lació de tancaments que garanteixen l’aïllament enfront de la contaminació acústica en funció de les fonts de soroll de cada entorn: trànsit, obres públiques, mercats, zones d’oci,..., de manera que a l’interior de l’habitatge es respectin els nivells recomanats per l OMS per a les diferents activitats quotidianes dels usuaris (WHO, 1990-2000) (WHO/Europe, 2009).

- Promovem l’ús de materials segurs especialment per fer front als incendis.

- Promovem l’ús de materials dissipatius i instal·lacions elèctriques que permeten una adequada derivació a presa de terra, per evitar l’aparició de casos amb lipoatròfia semicircular.

7. Vetllem perquè el disseny i la ubicació dels sistemes de subministrament aliens a l habitatge no esdevinguin font de problemes de salut.

- Minimitzem les emissions d’alta freqüència de les telecomunicacions per evitar que l’exposició crònica acabi sensibilitzant l’organisme, fins a arribar a una pèrdua de tolerància.

- Fomentem l’ús d aigua de xarxa com a font de subministrament segura i controlada.

- Promovem sistemes de depuració centralitzats, en els casos necessaris.

8. Promovem una ventilació i il·luminació suficients i adequades a les necessitats de les persones i al seu confort.

- Promovem la ventilació natural en la fase de disseny, sempre que sigui possible.

- Fem un control integral de la qualitat de l’aire, en sistemes mecànics de ventilació forçada, tenint en compte la suma de diversos elements: la composició de l’aire, la temperatura, la humitat i l’electroclima.

- Preveiem les fonts d’humitat en les seves diferents modalitats (condensació,capil·laritat, filtracions) per tal d evitar la presència de fongs i d altres agents biològics.

- Optimitzem i prioritzem la llum solar, en aquelles estances que més ho necessiten.

- Adequem la qualitat lumínica de la il·luminació artificial a les diferents activitats i hores del dia: prioritzem no només la quantitat de llum, sinó també la qualitat de la llum.

- Instal·lem una adequada il·luminació en les àrees comunes, pàrquings i punts d’accés als edificis per millorar-ne la seguretat.

9. Promovem l’ús i manteniment responsables dels edificis.

Facilitem el llibre de l’edifici, incloent-hi el manual d’ús, manteniment, funcionament i formes de consum responsable.

Disposem d’un pla de manteniment general de les zones comunes, clavegueram, ascensors, incendis...

Formem i promovem a les persones sòcies i les sensibilitzem sobre:

La importància de l’aigua com a recurs escàs. Cal fomentar-ne l’estalvi mitjançant pautes de conducta diària, l’emmagatzematge, la reutilització i el reaprofitament pluvial.

La necessitat d’estalvi de l’energia. Fomentem la rehabilitació d’habitatges de baix rendiment energètic, l’ús racional de la calefacció, de l’aire condicionat, de la il·luminació i dels aparells electrodomèstics. Promovem l’elecció d aparells eficients (A+ o A).

L’impacte sobre la salut dels materials que es trien en l’acabat de mobiliari, pintures i tèxtil.

Prioritzem els de baixa emissió de COV, fibres i partícules.

La importància de la renovació de la dels habitatges. Proporcionem pautes de ventilació natural als usuaris sense que el consum energètic ressenti.

La importància d’una bona il·luminació natural i artificial. Promourem l’ús de lluminàries per millorar el consum i el confort lumínic, prioritzant la qualitat visual a cada moment del dia.

L’ús responsable dels productes químics. Prioritzar els de menor perillositat per al medi ambient i la salut (productes de neteja, ambientadors, insecticides...).

La contaminació elèctrica, magnètica i electromagnètica derivada de l ús dels diferents aparells domèstics. Proporcionem pautes d’ubicació i ús d’aquests aparells.

La necessitat que els ambients interiors siguin espais lliures de fum de tabac per protegir els fumadors passius.

Sostenibilitat

Racionalitat dels espais. Un ús eficient dels espais és bàsic per reduir costos i l’impacte energètic de la construcció. Per aconseguir-ho, aprofitem al màxim els espais, per exemple, reduint l’espai de circulació o generant espais flexibles que es puguin adaptar al màxim d’activitats. També es preveuen mecanismes per adaptar els espais a possibles canvis que es produeixin a les unitats de convivència, per exemple, permetent que hi hagi espais intercanviables entre espais privatius i que aquests tinguin diferents dimensions segons les necessitats de la unitat familiar.

Materials

La selecció dels materials la fem tenint-ne en compte la petjada ecològica. Escollim materials preferentment d’origen vegetal o biocompatibles i reciclables, de manera que la fabricació minimitzi el consum de recursos no renovables i que generen emissions de CO2. Utilitzem sistemes constructius de bioconstrucció industrialitzada, com la fusta contralaminada per a l’estructura, aïllaments tèrmics de fibres naturals o finestres de fusta.

Eficiència energètica

Una eficiència energètica més alta de l’edifici permet reduir el consum energètic i la factura de les llars. Un referent pel que fa als criteris aplicables en una construcció d’alta eficiència energètica l’ofereix l’estàndard de casa passiva, que es basa en les característiques següents: alta compacitat del volum interior, màxim aprofitament de la radiació solar a l’hivern i màxima protecció a l’estiu, molt bon aïllament tèrmic en façana i coberta, manca de talls o discontinuïtats en l’aïllament tèrmic (ponts tèrmics, que permetrien l’entrada del fred a l’interior) i ventilació artificial amb mínima pèrdua de temperatura.

Energies renovables

Juntament amb una alta eficiència energètica, busquem mecanismes que permeten utilitzar únicament energies renovables. Per exemple: L’aigua calenta i la climatització poden utilitzar geotèrmia i energia solar.

L’electricitat es pot autoproduir amb plaques fotovoltaiques i/o es pot contractar una comercialitzadora que produeixi energia renovable.

Cicle de l'aigua

Recollim les aigües pluvials i disposem d’un sistema de depuració de les aigües grises (piques i rentadores) per tal de reutilitzar-les per al rec i les cisternes dels lavabos, la qual cosa estalvia aigua de boca.