Què és coHousing?

Model d'habitatge de convivència col·laborativa que fomenta la vida en comunitat, a través de l’autogestió participativa i cooperativa d’espais i serveis comuns, com el menjador, la bugaderia, la biblioteca, i/o altres, tot mantenint els espais privats, que són independents i complets. El model (d’accés) s’encaixa en l’economia social, circular i solidària, i el constructiu en la sostenibilitat i la salut.

La idea principal no és comprar un habitatge, és també viure el seu procés de creació des de l'inici, decidint amb els qui després seran els teus veïns el tipus d'habitatge en funció de les teves necessitats.

En què consisteix?

El coHousing consisteix a dissenyar una llar i un entorn comunitari adaptat a les teves necessitats de present i de futur. De manera que sigui eficient, sostenible i estigui optimitzat a l'ús real que se'n farà.
A més, té l'objectiu de crear vincles de col·laboració entre la comunitat, perquè puguin beneficiar-se`n i treure profit d'aquests recursos propis.

12 raons per plantejar-se la possibilitat de viure i ser part d'un coHousing

1. Perquè és una alternativa a un model esgotat

El model d'accés i ús de l'habitatge vigent des de fa molts anys està esgotat. Accedir als habitatges que es generen sota aquell model és un problema econòmic i social… no poder accedir és un problema pitjor encara. La societat ha canviat veloçment en els últims anys i els habitatges i les fórmules per accedir a elles segueixen sent iguals a les de fa 60 anys o més. El coHousing representa una nova forma d'accedir a l'habitatge.

2. Perquè es basa en un finançament equilibrat

Entre recursos propis i recursos externs, comporta una inversió assumible per totes les persones sòcies, té en compte la viabilitat econòmica i financera del projecte d’habitatge cooperatiu a llarg termini (no només en el període de construcció) i permet generar un fons de reserva.

3. Perquè permet prendre decisions vitals

Un coHousing permet decidir amb qui i com viure. L'habitatge col·laboratiu es converteix així en un veïnat intencional, on els qui ho comparteixen són conscients d'això i com a tals, responsables de les decisions finals i de la gestió i es comprometen a viure en una comunitat que adopta decisions de forma democràtica.

4. Per aconseguir el màxim rendiment a cada metre quadrat

En l'habitatge tradicional, es perd o s'utilitza de forma ineficient bona part de la superfície que ha estat pagada a preu d'or. En un coHousing, s'aprofita cada metre quadrat al màxim dissenyant habitatges autònoms amb amplis espais comuns amb els quals es complementen els habitatges.

5. Per participar en la definició i en el disseny del teu habitatge

Un habitatge col·laboratiu pot ser definida i fins a dissenyada pels propis convivents a la mesura de les seves necessitats. Ells han de participar en la presa de decisions des del principi fins al resultat final, o incorporar-se a la definició enmig del procés de desenvolupament.

6. Perquè és sostenible

En un habitatge col·laboratiu es busca l'estalvi mitjançant la màxima eficiència energètica i la racionalització dels recursos. Es promou l'ús compartit de béns i serveis (les eines, l'accés a Internet o fins i tot els cotxes), la qual cosa les converteix en un model plenament sostenible.

7. Perquè s'aprèn a resoldre conflictes

Els conflictes interpersonals són quelcom quotidià i com a tal formen part d'aquest tipus de projectes desenvolupats a través de processos participatius. No cal tenir-los por, i viure en un cohousing implica aprendre a resoldre'ls amb èxit i fer que formin part dels aprenentatges de la vida i no que es converteixin en una barrera infranquejable.

8. Perquè es generen sinergies

La vida en habitatges col·laboratius -amb espais comuns per desenvolupar activitats complementàries (oci, treball, estudis, etc.)-, fa que es generin sinergies de tot tipus. Tan importants avui dia en qualsevol activitat, resulten en la unió d'aquestes activitats com a quelcom de més valor que les accions individuals en el dia a dia de les persones.

9. Per corresponsabilitat

Organitzar-se i viure en un cohousing és compartir temps i espais. Els habitatges col·laboratius són el model més avançat per corresponsabilitzar i conciliar la vida personal, familiar i laboral, el treball productiu amb el reproductiu.

10. Perquè es poden compartir cures

Els habitatges col·laboratius són el model idoni per compartir cures en diferents etapes de la vida. Molts d'aquests veïnats han sorgit de les necessitats de cura particulars de les persones promotores (famílies monoparentals o persones grans per exemple).

11. Per viure en habitatges sans

La nostra salut es veu afectada pels espais que habitem. Una casa és una tercera pell, pel que ha de ser confortable, amb el millor ambient interior i respectuosa amb el planeta. Un cohousing, en la mesura que és definit pels qui ho van a habitar, ha de ser construït amb materials i tècniques naturals, i instal·lant només els mitjans necessaris per al confort.

12. Perquè és possible

Hi ha diferents fórmules que ho fan possible, en la legislació (Llei de Cooperatives) existeix la fórmula de cooperatives de cessió d'ús basat en el model nòrdic Andel, que consisteix en una forma d'accés a l'habitatge situat entre el lloguer i la propietat. Aquest model estableix que totes les persones habitants són copropietàries del total d'un immoble i gaudeixen del dret d'ús sobre cadascuna dels habitatges en ell desenvolupades; una altra fórmula és la de cooperativa mixta, que consisteix a crear una cooperativa d'habitatge, serveis i consum. Una vegada acabat de pagar el préstec, cadascun és propietari del seu habitatge, el local i els serveis seran comunitaris i gestionats per la mateixa cooperativa.

Descarregar el Llibre