Títols participatius

Els títols participatius són títols-valors emesos per les entitats a l’objecte d’obtenir finançament.

Els títols-valors són documents mercantils que incorporen un dret de crèdit a favor del seu titular amb unes característiques determinades (p.e, import, venciment, interès, periodicitat de cobrament d’interessos).

Quan aquest títols participatius s’agrupen en emissions, es denominen valors mobiliaris, i representen parts d’un capital o d’un emprèstit. Alguns exemples: accions, bons, obligacions, cèdules hipotecàries i d’altres. Les esmentades emissions poden ser efectuades tan pel sector públic com pel sector privat.

En conclusió, les emissions de títols participatius són una modalitat de valors mobiliaris que tenen per finalitat captar diners per finançar una entitat. Cada títol participatiu incorpora un dret de crèdit a favor del seu titular. Aquest dret de crèdit comporta una correlativa obligació de l’entitat emissora d’acomplir unes obligacions. Les obligacions bàsiques contingudes en els títols participatius són: reembossar el capital obtingut en préstec al seu venciment i abonar els interessos estipulats.

Llegir més