Títols participatius

Els títols participatius són títols-valors emesos per les entitats a l’objecte d’obtenir finançament.

Els títols-valors són documents mercantils que incorporen un dret de crèdit a favor del seu titular amb unes característiques determinades (p.e, import, venciment, interès, periodicitat de cobrament d’interessos).

Quan aquest títols participatius s’agrupen en emissions, es denominen valors mobiliaris, i representen parts d’un capital o d’un emprèstit. Alguns exemples: accions, bons, obligacions, cèdules hipotecàries i d’altres. Les esmentades emissions poden ser efectuades tan pel sector públic com pel sector privat.

En conclusió, les emissions de títols participatius són una modalitat de valors mobiliaris que tenen per finalitat captar diners per finançar una entitat. Cada títol participatiu incorpora un dret de crèdit a favor del seu titular. Aquest dret de crèdit comporta una correlativa obligació de l’entitat emissora d’acomplir unes obligacions. Les obligacions bàsiques contingudes en els títols participatius són: reembossar el capital obtingut en préstec al seu venciment i abonar els interessos estipulats.

Llegir més

coHousing Barcelona engega una campanya de finançament per impulsar la compra d'un solar privat a Arenys de Mar, per construir el primer coHousing al Maresme amb el sòl en propietat, un edifici d'habitatges col•laboratius, democràtiques, socials, sostenibles obertes al barri.

La campanya de finançament vol generar un canvi de consciència col•lectiva, si aconseguim autofinançar-nos no dependrem dels Bancs i les entitats financeres, frenarem la bombolla immobiliària i l'especulació, pararem la gentrificació, recuperarem el sòl privat per a la ciutadania, garantirem el dret a l'habitatge, abaratirem els costos, i serem els nostres propis gestors.

Creiem que aquest projecte serà la inspiració i el planter perquè es repliqui aquest model per tota la ciutat.

L'edifici Doedes 13-15-17 constarà de 20 habitatges de diferents mesures, on els espais col•lectius seran molt importants, la seva construcció serà sota les normes de casa sana.

coHousing Barcelona ha emès 800 títols participatius de 500€, a venciment d'3 anys al 5%

La garantia d'aquests títols serà el mateix solar.

Tu pots ser part d'aquest canvi, ajuda'ns. SUMA-T'HI.

Fes una inversió ètica, social, responsable i sostenible.

Llegir menys